p154, 4x5 Polaroid, David Haxton 1979

Go to Thumbnalis