p112, 4x5 Polaroid, David Haxton 1980

Go to Thumbnalis