p126, 4x5 Polaroid, David Haxton 1980

Go to Thumbnails