p376, 4x5 Polaroid, David Haxton 1985

Go to Thumbnails