4x5 Polaroids

p95, 4x5 Polaroid, David Haxton 1980

Go to Thumbnalis